Union Township Miami County Ohio

Photos taken Feb 16 2011

George Bashore at West Milton Ohio McDonald's
Return to Public Photo Index